SPOND vzw

Bén je mij vergeten? actie - 14/11/2016 - Brussel

Speech 14 november 2016

Met perspectief 2020 werd een nieuw en moedig ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking uitgetekend.  In dit beleid wil men enerzijds zorggarantie bieden voor de persoon met een beperking met de grootste ondersteuningsnood en anderzijds komen tot geïnformeerde gebruikers die genieten van vraaggestuurde zorg en assistentie. 

In opvolging van dit beleid  stemde het Vlaams Parlement in met het decreet op de persoonsvolgende financiering. Hierdoor krijgen mensen met een beperking zelf een budget in handen waarmee ze hun zorg kunnen financieren. Er komt een basisondersteuningsbudget voor iedereen met een beperking en voor wie meer ondersteuning nodig heeft, is er het hogere 'persoonsvolgend budget.' 

MAAR, vergeet hen niet!   Die personen, die omwille van hun kwetsbaarheden dreigen uit de boot te vallen.  Die personen, met een zogenaamd ‘lichtere’ beperking maar waar licht ook zwaar kan zijn.Die personen, die in al hun mogelijkheden vaak nu reeds de regie van hun leven al in handen hebben, maar door het bos de bomen niet meer zien in onze ingewikkelde samenleving. Die personen, die nu leven en soms overleven met professionele ondersteuning en die deze ondersteuning nu dreigen te verliezen.

Vergeet hen geen plaats te geven in het nieuwe beleid dat uitgaat van persoonsvolgende financiering!

Met deze woorden opende ik op 14 mei 2014 mijn speech tijdens onze actie voor het Vlaams Parlement.Na de actie kregen we vanuit het kabinet Vandeurzen de stellige belofte dat geen enkele persoon of groep uit de boot zou vallen bij de omschakeling naar persoonsvolgende financiering.

Ondertussen moeten we vaststellen dat de implementatie-regels voor de persoonsvolgende financiering wel degelijk het uitsluitende effect hebben waarvoor we vreesden.

Daarom voeren we vandaag onze actie.

Bén je ons vergeten?

  • Bén je mij vergeten, die cliënt die verplicht moet overstappen van niet Rechtstreeks toegankelijke hulp naar rechtstreeks toegankelijke hulp, die daardoor geen persoonsvolgend budget krijgt, maar ook geen basisondersteuningsbudget. En die door de manier waarop de omzetting berekend is, niet op evenveel ondersteuning kan rekenen.
  • Bén je mij vergeten, die cliënt die vrijwillig wil overstappen van niet rechtstreekse toegankelijke hulpverlening naar rechtstreeks toegankelijke hulp, die wel een basisondersteuningsbudget krijgt, maar geen garantie op continuïteit in zijn ondersteuning, omdat er onvoldoende capaciteit is in rechtstreeks toegankelijke hulpverlening om deze ondersteuning te garanderen.
  • Bén je mij vergeten, die cliënt die in te toekomst beroep zou willen doen op mobiel/ ambulante hulpverlening. Door dezelfde capaciteitsproblemen geraakt die niet binnen in rechtstreeks toegankelijke hulp.
  • Bén je mij vergeten, die cliënt die eerst langs Rechtstreeks toegankelijke hulp moet passeren, alvorens hij een aanvraag kan doen voor persoonsvolgende financiering, die door het dichtslibben van Rechtstreeks toegankelijke hulp met zijn vraag in de kou blijft staan.

 

De manier waarop persoonsvolgende financiering wordt ingevoerd, heeft niet alleen een negatief effect voor de cliënten die mobiel/ ambulante ondersteuning krijgen of willen krijgen, maar heeft een desastreus effect voor diensten die mobiel/ ambulante ondersteuning aanbieden.

Want in de toekomst zullen er weinig budgetten zijn voor cliënten die nood hebben aan mobiel/ambulante ondersteuning, zal de uitstroom niet worden gecompenseerd door instroom. Daardoor zullen deze diensten moeten afbouwen en dreigt de expertise in mobiel/ambulante ondersteuning in sneltempo uit de sector te verdwijnen.

  • Bén je mij vergeten, die mobiel/ambulante ondersteuning, die het mogelijk maakt dat mensen met een beperking te midden van hun eigen netwerk kunnen blijven wonen en leven
  • Bén je mij vergeten, die mobiel/ambulante ondersteuning die vertrekt vanuit de visie “Gewoon in het speciale, speciaal in het gewone”, die enkel handicapspecifiek werkt waar nodig.
  • Bén je mij vergeten, die mobiel/ambulante ondersteuning die een jarenlange ervaring heeft in het werken met de concentrische cirkels
  • Bén je mij vergeten, die mobiel/ambulante ondersteuning die laagdrempelig is en vertrekt vanuit de vraag van de cliënt. Door tijdig ondersteuning te bieden, blijven de kosten beperkt voor cliënt EN maatschappij, omdat vaak duurdere hulpverlening vermeden wordt.

 

We stellen voor om de mobiel/ambulante diensten voldoende capaciteit te geven binnen rechtstreeks toegankelijke hulpverlening zodat de expertise niet verloren gaat en zodat cliënten die vrijwillig overstappen van persoonsvolgende financiering naar rechtstreeks toegankelijke hulp een garantie hebben op behoud van de ondersteuning die zij nu reeds krijgen.

Na de aankondiging van deze actie kregen we een uitnodiging tot gesprek met de minister. Donderdag 10 november vond dat gesprek plaats en de minister erkent bovenstaande problemen. Het is niet zijn bedoeling dat de expertise uit de sector verdwijnt en het is evenmin zijn bedoeling dat de ondersteuning van cliënten met een beperking vermindert of verdwijnt omwille van de invoering van persoonsvolgende financiering.  Men wil op zoek gaan naar oplossingen voor gestelde problemen.

We willen er zeker van zijn dat de genomen engagementen ook effectief worden omgezet in concrete maatregelen en dat het niet blijft bij woorden. Jullie ( massale J) aanwezigheid maakt duidelijk dat we hierop met velen zullen toezien.

 

Brussel,

Ingrid van Tilburg

Voorzitter SPOND vzw