SPOND vzw


ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden van SPOND vzw.
Zij komt minimaal 1x per jaar samen en bespreekt het algemeen beleid van SPOND vzw.
Zij heeft beslissingsbevoegdheid over:
- wijziging van de statuten
- benoemen en ontslag van bestuurders
- goedkeuren van het financieel verslag van de vzw
- Toetreden en uitsluiten van een werkend lid van de vzw
- Ontbinding van de vzw