SPOND vzw


RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur bestaat uit minimum 6 en maximum 8 werkende leden van SPOND vzw, benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van 4 jaar en herkiesbaar.
De Raad van Bestuur komt minimaal 4x per jaar samen en bestuurt de vzw.
Zij heeft bevoegdheid over volgende zaken:
- in het leven roepen van themagroepen voor bepaalde tijd
- nemen van bestuursbesluiten
- handelen binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere het beleidsplan, de jaarbegroting.

De Raad van Bestuur kiest onder haar leden een voorzitter.